***.

**************

 

*****

Az elmúlt év végén kinevezett új igazgató Veres Balázs tevékenységének következményeként 2011-ben minden bizonnyal - különösebb eredmények nélkül - megszűnik a Hucul lovak magyarországi tenyésztési központja, a Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület és a Hagyományos Magyar Harcművészet között 2006-ban elindult hosszútávú együttműködés.

Döntésével az új igazgató öt év munkáját tette értelmetlenné, és a Nemzeti Park által az együttműködés ideje alatt felhalmozott több milliós adósságállományt sem akarja rendezni!

Céljainak elérése érdekében gátlástalanul lépi át a tisztesség és jogszerűség határait.
Csak egyetlen megoldást ismer.
Egyre nagyobb károkat okoz.

x
DE VAJON MI A CÉLJA? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÉS MI A HASZNA?
x

***.
A "VONATKOZÓ DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE" - CÍMRE KATTINTVA ELOLVASHATJA A HIVATKOZÁSOKAT!
*********

....................................................................

..........................................................................................................................................................................

Veres Balázs igazgató a Szentendrei Városi Bíróságra 2011. június 07-ei keltezéssel a következő beadványt tette:

  ELOLVASOM

Veres Balázs valóságtól független tartalmú indoklása nyilván a döntéshozó megtévesztésére irányult. Ebben továbbra is kitartott az április 20-án részünkre átadott botrányos "elszámolásának" vezérmotívuma mellett, miszerint az ANPI-val kötött együttműködési megállapodásunk célja a nemzeti park lovainak ménvizsgára történő felkészítése volt. Nyilván elkerülte figyelmét az együttműködési megállapodás első bekezdése:

  ELOLVASOM

Vonatkozó szakértelmének és gyakorlati ismereteinek hiányában, esetleg megtévesztés céljából hangoztatott minden realitást nélkülöző állítása azt feltételezi, hogy egyesületünk vállalása egyfajta "fedezőméngyártás" lett volna. Miszerint a nemzeti park által kihelyezett minden lóból, adottságaiktól és tulajdonságaiktól függetlenül, a tenyésztő szervezet bírálóbizottsága által elfogadott, fedezőméneket kellett volna produkálnunk. Tekintve, hogy több száz (más fajtáknál akár több ezer) ló közül csak néhány egyed felel meg a követelményeknek, nem csak a vállalás, de egy ilyen tartalmú megbízás is ostobaság.
Az ANPI és az LHSE között létrejött együttműködés eredeti célja nem vitatható. Arról a rendelkezésre álló dokumentumok mellett Trungel László, a nemzeti park hucul állományának korábbi ménesvezetője a 2010-ben megjelent Hun - Magyar Harcművészet című könyv vonatkozó fejezetében külön nyilatkozott, és Salamon Gábor igazgató úr is tisztázhatja.
Ennek ellenére mégis Veres Balázs kívánja utólag meghatározni az eredeti szerződéses célt. Erőfeszítésének a felek között szükséges elszámolás szempontjából nincs szerepe. A lovak táplálékával, pataápolásával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos kötelezettségek az ANPI részéről ugyanis nem feltételhez kötöttek!
Okfejtése, ésszerűtlen és átgondolatlan felmondását nem indokolja.

A tény, hogy egyesületünk öt év alatt egyetlen lóval jelent meg a ménvizsgán és avval is eredménytelenül, abban az esetben sem jelentene szerződésszegést, ha Veres Balázs állítása egyezne a valósággal.
A lovakat az ANPI helyezte ki egyesületünkhöz, saját döntése alapján és nem mi válogattuk azokat.
Olyan minőségű lovakat adott át, amilyenre lehetősége volt, mi pedig pontosan annyi lóval jelentünk meg ménvizsgán, amennyinek sikeres vizsgatételre reális esélye volt.
Alkatilag nem megfelelő, genetikailag hibás, herélt (Polan Nádor), fajtáját nem kellőképpen reprezentáló lovakból nem lehet fedezőméneket kiállítani. Szerződésszegés tehát nem történt. A témáról érdemes lenne tenyésztésben járatos szakértőket nyilatkoztatni. Veres Balázs nem az.

A szerződésszegésre való hivatkozás a vázolt esetekben már csak azért sem helytálló, mert amennyiben az egyesületünknek felróható súlyos mulasztások történtek volna, vagy a nemzeti park munkatársai jelentős szabálytalanságokat tapasztalnak, az együttműködés felmondása bizonyosan nem várt volna Veres Balázsra.
x

Beadványának tartalma szerint ( a dokumentumban színessel megjelölve ) az ANPI jelenlegi igazgatója szövetségesekre talált egyesületünk ellen vívott küzdelmében. A helyi önkormányzat által adott tájékoztatással kapcsolatos állítása azonban a szabadon kószáló, károkozó lovakról nem egyezik a valósággal.
Egyesületünk telephelye nem titkos, mi több az együttműködés és a lovak kihelyezésének feltételeként az ANPI munkatársai megtekintették, elfogadták, szemlék alkalmával rendszeresen látogatták. A polgármesteri hivatalnál nem egy tulajdonos, hanem egy gépi kaszálásban érdekelt bérlő
tett bejelentést. Nem szabadon kószáló lovakról, hanem - éppen ellenkezőleg - villanypásztor telepítésével kapcsolatban, beadványa pedig nem az ANPI által kihelyezett huculokat, hanem saját kancaállományunkat érintette, az egyesületünk és a bérlő közötti félreértést, pedig - minthogy károkozás nem történt - békés úton, mindkét fél számára előnyös, írásban rögzített megállapodással rendeztük.
Az őrizetlenül, szabadon kószáló lovakról még annyit, hogy a legelőinket is érintő telekspekulációk kapcsán egyesületünket ért zaklatások miatt, állatállományunk őrzésére igen jelentős összegeket voltunk kénytelenek fordítani. Ez a technikai felszerelések beszerzésében és személyi összetevők biztosításában egyaránt megnyilvánult. Állatállományunk biztonsága mellett, védelmünk elsődleges célja a megfigyelés és ezáltal az esetleges elkövetők felderítése, leleplezése. Ennek köszönhetően nincs olyan állattartó létesítmény a környéken, ahol hasonló őrzésvédelem működne.

  ELOLVASOM


A szentendrei polgármesteri hivatal és az ANPI között létrejött kapcsolatfelvétel és kölcsönös tájékoztatás fedi a valóságot.

  ELOLVASOM


A "további szíves ügyintézés" jelentését egyelőre homály fedi. Kétségtelen azonban, hogy a szentendrei önkormányzat és képviselőtestület bizonyos tagjai által folytatott telekspekulációk ellen az elmúlt évben egyesületünk tagjai igen határozott állást foglaltak. Komoly erőkkel dolgoztunk a helyi természetvédelmi területek megmentéséért, egy élhető Szentendre megtartásáért.
Tevékenységünk kapcsán az ellenérdekelt személyek nyilván ellentámadásokat hajtanak végre és ebben támogatják is egymást lehetőségeik szerint. Ez ha nem is szükségszerű, de természetes folyamat. A kísérlet azonban, amellyel Veres Balázs megpróbált szentendrei berkeken belül eredményt elérni, ennek ellenére kudarcra ítéltetett. Próbálkozása két lehetőséget feltételez:
x
1. Felmondása után több mint fél év elteltével sincs tisztában az ANPI és az LHSE között létrejött együttműködési megállapodás tartalmával.
x
2. Tisztában van vele, de arról nem hajlandó tudomást venni. Úgy véli, hogy az Aggteleki Nemzeti Park élére kinevezett igazgatóként a szabályok felett áll. Rá nem vonatkoznak és nem is hajlandó azokat betartani.
x
Az ügy dokumentumainak másolatát a Szentendrei Városi Bíróság egyesületünknek megküldte. ( Így jutott el hozzánk az április 20-án végzett szemle állatorvosi jegyzőkönyve. ) Minthogy
a 916-1/2006 számú együttműködési megállapodásban az egyezség útján nem rendezhető vitás kérdések ügyében a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötöttük ki, Veres Balázs kérelme ügyében érdemi elbírálás nem történt.

  ELOLVASOM


A Miskolci Városi Bíróságtól rövidesen a következő tájékoztatást ( végzést ) kaptuk:

  ELOLVASOM

 

Veres Balázs ideiglenes rendelkezés tárgyában beadott kérelme gyakorlatilag kimerítette a rágalmazás fogalmát.
Kérelmére a következő észrevételeket tettük:

  ELOLVASOM


A Miskolci Városi Bíróságról néhány napon belül újabb levelet kaptunk. Tartalma minden várakozást felül - pontosabban alulmúlt.
A Veres Balázs által beadott ideiglenes intézkedés tárgyában 2011. július 25-én hozott végzést tartalmazta.

  ELOLVASOM


A döntéshozó Nagyné Dr. Forrai Márta bírónő nem várta meg a beadvánnyal kapcsolatos nyilatkozatunkat. Esélyt sem adva véleményünk és álláspontunk kifejtésére, Veres Balázs egyoldalú tájékoztatása alapján helyt adott kérelmének. Az indoklásban alaptalanul azt állította, hogy a bíróság megkeresésére, miszerint 8 napon belül írásban előterjeszthetjük nyilatkozatunkat, nem reagáltunk. Döntése tehát szabálytalan volt, mégis elindított egy jogszerűnek látszó jogtalan eljárást, mellyel egyesületünket kedvezőtlen helyzetbe hozta. Első körben azzal, hogy az ily módon mindenképpen benyújtandó fellebbezés illetékét, 105 000 Ft-ot megfizessük, utána pedig, hogy az általunk visszatartott lovakat, beleértve az együttműködési megállapodás szerint egyesületünket illető egyedeket is, adósságrendezés és elszámolás nélkül adjuk át a nemzeti parknak.
A szabálytalan döntés ellen a következő fellebezést nyújtottuk be:

  ELOLVASOM

x
Mivel az ideiglenes rendelkezés tárgyában hozott döntés, létrejöttének körülményei, megalapozottsága és fellebezésünk benyújtásától függetlenül jogerőre emelkedett, Veres Balázs azonnal az elszámolás nélküli szállítást sürgette. Természetesen az együttműködési megállapodás alapján egyesületünket megillető lovakat is el kívánta szállítani.

  ELOLVASOM

x
A megkereséssel kapcslatban közöltük, hogy álláspontunk nem változott. Egy jogszerűnek tűnő, de törvénysértő módon hozott, alaptalan döntés alapján a lovakat a szükséges elszámolás és adósságrendezés előtt nem adjuk ki.
x
Így történt meg, hogy az adós küldött végrehajtót a hitelezőhöz!
x
2011. szeptember 13-án ugyanis az ANPI munkatársai, végrehajtó kíséretében jelentek meg egyesületünk székhelyén az adósság rendezéséig jogosan visszatartott és az együttműködési megállapodás alapján egyesületünk tulajdonát képező lovak elszállítása ügyében. Mivel tudomásunk volt arról, hogy időközben ( 2011. augusztus 22-én ) a BAZ megyei Bíróság - fellebbezésünknek helyt adva - a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló szabálytalan döntést hatályon kívül helyezte, a Miskolci Városi Bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte, a jelenlevőket tájékoztattuk arról, hogy ezen eljárás is jogtalan. Végrehajtó közölte, hogy a rendelkezésére álló iratok alapján az eljárás szabályos, a felek egyességére van lehetőség. A döntésről nincs tudomása, mutassuk be a vonatkozó dokumentumot. Mivel a döntésről valami oknál fogva három hét elteltével sem kaptunk hivatalos értesítést, azt bemutatni nem tudtuk. Kialakult helyzetet jogi képviselőnk felé telefonon jeleztük, aki a végrehajtást lefolytatni kívánó hivatalos személy részére a dokumentum azonnali, fax útján történő átküldéséről gondoskodott. Az ANPI képviselői szándékuktól nem álltak el. A dokumentum megérkezéséig az eljárás folytatódott.
Az ANPI jelenlevő képviselői felé jeleztük, hogy bármi történik is, kizárólag a nemzeti parkot megillető lovakat adjuk át. Ajánlatunkkal nem voltak elégedettek. Mivel telephelyünkön csak ezek a lovak voltak fellelhetők, be kellett érniük ennyivel.
A szóban forgó lovakat beazonosították, ménesünkből elkülönítették. A jelzett dokumentum faxon történő továbbítása késlekedett, így a lovak szállítása csaknem megvalósult.
Veres Balázs azonban a végrehajtási eljárást is szabálytalanul kívánta lefolytatni. Állatorvos kötelező jelenlétéről nem gondoskodott. Így nem tartózkodott a helyszínen olyan személy, aki hitelesen igazolhatta volna, hogy az állatokat egészséges, sérülésmentes állapotban átvette.
Az ANPI egy jelenlevő képviselője felajánlotta ennek igazolását. Végrehajtó megkérdezte, hogy egyesületünknek az átvétel igazolása ilyen módon megfelelő vagy nem?
Tekintve a nemzeti park jelenlegi képviselői részéről tanúsított méltánytalan, szószegő, etikátlan magatartást, Veres Balázs sorozatos hazugságait és rágalmait, valamint irányába történő teljes bizalomvesztést, a szabálytalan átvétel lehetőségét nem fogadtuk el.
Elutasító válaszunk következményeként, a végrehajtási eljárást, a szabályos átvétel feltételeinek teljesüléséig elhalasztotta. Rendelkezett a lovak legelőre történő visszahelyezéséről, a továbbiakról mindenkit tájékoztatott, ismertette az általa felvett jegyzőkönyv tartalmát. A végrehajtási eljárás a rendelkezésre álló dokumentumok alapján szabályosan és szakszerűen zajlott.
Az ANPI munkatársai azonban üres kézzel távoztak.

  ELOLVASOM

x
A 2011 augusztus 22-én - tehát három héttel a végrehajtási eljárás előtt - született határozatot 2011 szeptember 14-én postai úton egyesületünknek elküldték. A küldemény másnap ( szept. 15-én ) megérkezett.
( A törvénytelen eljárás költségét ebben az esetben kétségkívül a végrehajtást kérőnek kell megtéríteni ! Ha ehhez hozzáadjuk a sikertelen szállítás költségeit megállapítható, hogy Veres Balázs csak evvel az egy akciójával a nemzeti parknak kb. 200 000 Ft kárt okozott ! )

  ELOLVASOM


2011. szeptember 19-én pedig a Miskolci Városi Bíróság újabb határozata, mely figyelembe vette ugyan korábban tett észrevételeinket, a kialakult helyzet megoldását ténylegesen elősegítő, a lovak számára is kedvező, szakszerű döntés azonban ezúttal sem született.

  ELOLVASOM

x
Az újabb végzéssel kapcsolatban jogi képviselőnk az alábbi tartalmú fellebbezést nyújtotta be:

  ELOLVASOM

x
Várjuk fellebezésünk elbírálását. xx 2011. október 14-re kitűzték az első bírósági tárgyalást.

 

 

 

Néhány dologban biztosak vagyunk:

Ellenfeleink befolyásosak, jó kapcsolatrendszerrel bírnak, meg vannak a támogatóik, de mi sem magunk vagyunk.
Nem hazudtunk, nem loptunk, nem csaltunk és nem károsítottunk meg senkit sem. Munkánkat legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint végeztük és végezzük. Az ügy végkifejletétől függetlenül tehát erkölcsileg el nem bukhatunk. A küzdelmet nem adjuk fel.
x
x

A történtekből néhány következtetés logikusan levezethető:
x
- Veres Balázs a tények imerete és kellő körültekintés nélkül mondta fel az ANPI és az LHSE között fennálló együttműködési megállapodást.
x
- Meggondolatlan lépésére - melynek nyilván komoly oka volt - utólag kísérel meg magyarázatot adni.
x
- Valamilyen okból rendelkezni kívánt az LHSE által kiképzett lóállomány felett. ( egyéb helyekről, így a Felcsúti telephelyről sem akart lovakat elszállítani )
x
- Céljának elérése rendkívül fontos a számára mert annak érdekében felvállal egy rendkívül etikátlan és törvénysértő eljárásmódot. Nem alkuszik és gátlástalanul hazudik. Tetteivel felvállalja erkölcsileg kedvezőtlen megítélését, a kedvezőtlen sajtó és egyéb nyilvánosság kockázatát. Nem érdekli, hogy az ANP-nak anyagi és egyéb károkat okoz.

- Nyilván nem egyetlen személy ( Veres Balázs ) mozgatja a szálakat. Vannak szereplők felette, mellette és alatta is!
x
x
A tények pedig további kérdéseket vetnek fel:

- Ha az együttműködésnek meg kellett szűnnie, miért nem lehetett azt a szükséges elszámolással együtt a felek között történő megállapodással lezárni? Az új igazgató részéről miért nem jöhettek szóba kompromisszumok?
x
- Mi a célja Veres Balázsnak?
x
- Hol kívánta elhelyezni az LHSE által kiképzett lovakat? Ki foglalkoztatta volna és mi módon a speciális képzettségű lóállományt?
x
- Kinek milyen haszna származik abból, ha az ANPI és az LHSE közötti együttműködés megszűnik, az egyesület által kiképzett lóállományt pedig Veres Balázs "elhelyezi" ? Kinek milyen kára származik ugyanebből?
x
- Milyen képesítése vagy szakirányú gyakorlata lehet Veres Balázsnak, hogy mind állatorvosi, lótenyésztői, lókiképzői, jogi és egyéb kérdésekben képes határozott állást foglalni? Mi több, kijelentéseit a Miskolci Városi Bíróság megalapozottnak tartja és tényként kezeli! Egy nemzeti park élére nyilván nem neveznek ki akárkit!
x
- Ki nevezte ki Veres Balázst az ANPI igazgatójának? A korábbi - szakmailag felkészült és tapasztalt - igazgató négy másik hasonló kvalitású nemzeti park igazgatóval együtt viszont miért került az utcára?
x
- Ki irányítja a történéseket? Ki írta a forgatókönyvet? Egyszemélyes ámokfutásnak lehetünk tanúi vagy összehangolt támadás célpontjává váltunk?
x

E kérdések többségére megtaláltuk a válaszokat. xx Közlésük a folyatásban következik!
x
x
x

***

 RÖVIDESEN OLVASHATÓ !

***
***
A szentendrei önkormányzat képviselőtestülete és együttműködő partnereik az elmúlt években nagyszabású tervek megvalósításába kezdtek. Elképzeléseik jelentősen növelnék a régió lakosainak életminőségét. A Lovasíjász Hagyományőrző Sportegyesület tagjainak tulajdonában lévő földterületek kapcsán pedig egyesületünk tevékenységére is jelentős hatást gyakorolnának. Ezt szemlélteti az interneten is megtekinthető "SZENTENDRE TEREMTETT VILÁGA" című fotókiállítás.
***
***
***

LOVASHARC.HU